اطلاع از آخرین یادبرگ های روزانه

آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد تسلط سنجش 96 - یک تا هفت مرحله

ارزش واقعی:  265,000 تومان

10% تخفیف

پرداخت شما:   238,500 تومان

11 خرید انجام شده

مشاهده و خرید

پرداخت شما

85,000 تومان

ارزش واقعی
850,000 تومان
%20
تخفیف
مشاهده یادبرگ

20 %

آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ماهان
1 خرید انجام شده
پرداخت شما

90,000 تومان

ارزش واقعی
120,000 تومان
%25
تخفیف
مشاهده یادبرگ

25 %

مجموعه کتب انگلیسی مهندسی عمران (بصورت تفکیکی و در تمامی گرایش ها)
9 خرید انجام شده